HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHÀ TRỌ THÔNG MINH

I. KIỂM SOÁT RA VÀO

Bộ đầu đọc vân tay access control – kiểm soát ra vào
Khoá nam châm lực hút
Bát ZL cho khoá nam châm lực hút
Bộ điều khiển trung tâm quản lý hệ thống
Bộ nguồn cho hệ thống kiểm soát ra vào lắp sẵn Acquy
Nút Exit (nếu cần)
100 thẻ tử khoá vân tay RFID
Phụ kiện phụ: bất cho cửa lùa, đinh ốc vít, dây điện, nẹp,…

II. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ TỰ ĐỘNG TÍNH TIỀN ĐIỆN HÀNG THÁNG

Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh 1 pha
Bộ điều khiển trung tâm cho bộ giám sát

I. KIỂM SOÁT RA VÀO

Bộ đầu đọc vân tay access control – kiểm soát ra vào
Khoá nam châm lực hút
Bát ZL cho khoá nam châm lực hút
Bộ điều khiển trung tâm quản lý hệ thống
Bộ nguồn cho hệ thống kiểm soát ra vào lắp sẵn Acquy
Nút Exit (nếu cần)
100 thẻ tử khoá vân tay RFID
Phụ kiện phụ: bất cho cửa lùa, đinh ốc vít, dây điện, nẹp,…

II. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ TỰ ĐỘNG TÍNH TIỀN ĐIỆN HÀNG THÁNG

Bộ giám sát tiêu thụ điện năng thông minh 1 pha
Bộ điều khiển trung tâm cho bộ giám sát

TỔNG CỘNG:                   25,605,000

TỔNG CỘNG:     25,605,000